Tin cậy

Titanium Backup PRO Key ★ root needed

mine-t999
38.24kB
Tải về
Tải về 500k - 3M
Phiên bản 1.3.1 3 tuần trước

Mô tả của Titanium Backup PRO Key ★ root needed

O━┳┳┳ · Your PRO Key for Titanium Backup!

• Voted #1 TOP APP FOR ROOT USERS on Twitter.
• New DEMO VIDEO: http://youtube.com/watch?v=YU33zabluSY&hd=1
• No icon! Requires the Titanium Backup (free) app (see "More" section below). This key will turn it into PRO.
• The same key can be used on several devices!
• For download issues & support: read below.

PRO Features Added:
[✔] Multiple backups per app
[✔] 0-click batch restore
[✔] Backup/restore SMS,MMS,calls,bookmarks,Wi-Fi AP as XML
[✔] Multi-user support for some apps! (eg: games)
[✔] Batch verification
[✔] Backup apps without closing them!
[✔] Create your own update.zip containing apps+data!
[✔] Restore individual apps+data from non-root ADB backups!
[✔] Restore individual apps+data from CWM backups!
[✔] Restore individual apps+data from TWRP backups!
[✔] Hypershell speed
[✔] Migrate system data across different ROMs
[✔] Market Doctor (relink apps to Market)
[✔] "Destroy all Market links" feature
[✔] Apps freezer (incl. batch support)
[✔] Market "auto updating" manager
[✔] Convert user apps <=> system apps
[✔] Encryption
[✔] Unlimited schedules
[✔] Sync to/from Dropbox (manual/scheduled)
[✔] Sync to/from Box (manual/scheduled)
[✔] Sync to/from Google Drive (manual/scheduled)
[✔] TB Web Server: download/upload your backups as a single ZIP on your computer
[✔] Load/Save a Filter and use it in Widgets/Schedules
[✔] Change the device's Android ID, restore it from a backup or after a factory reset
[✔] Protect backup against deletion
[✔] Send backup (to e-mail/cloud) and import it in 1 click
[✔] Backup→Verify→Un-install an app in one shot
[✔] Freeze/defrost/launch apps in a single click
[✔] CSV export any app DB (e-mail or Google Docs)
[✔] Brand the app with your name
[✔] Bloatware Melter (experimental)
[✔] Convert app data to/from faster WAL DB format
[✔] And more!

More Memory:
[✔] Dalvik cache cleaner
[✔] Integrate system app updates into ROM
[✔] Move apps into ROM
[✔] Integrate Dalvik cache system elements into ROM

What the Press says:
"The Most Essential App For Android" - Tech'n'Life
"NONE can compare with this one" - Android Market Review
"The Best Backup App for Android" - Lifehacker
"The hands down best Backup on the market" - Absolutely Android
"It is a must-have backup app" - Droid Ninja

Support & Upgrades:
• All upgrades are FREE.
• If Market won't download your PRO key: although credit card authorization *usually* occurs instantly, in rare cases it may need up to a few hours to complete. Try the Web version of Play Store. If problem persists, login at checkout.google.com to cancel your order & try again.
• If your PRO key doesn't work (eg: installed before the purchase completed) please un-install it and then reinstall it from the Web version of Play Store.
• We aren't responsible for any currency conversion fees charged by credit card issuers.
• For support please see the Knowledge Base at http://titaniumtrack.com/kb and then e-mail us at the address below.

Here's the older TB Pro demo video:
http://youtube.com/watch?v=vuvDTS9RDrM&hd=1

Thank you for supporting our work!
O GoTo┳┳┳ · Khóa PRO của bạn để sao lưu Titanium!

• Bình chọn ứng dụng hàng đầu số 1 cho người dùng ROOT trên Twitter.
• VIDEO DEMO mới: http://youtube.com/watch?v=YU33zabluSY&hd=1
• Không có biểu tượng! Yêu cầu ứng dụng Titanium Backup (miễn phí) (xem phần "Khác" bên dưới). Phím này sẽ biến nó thành PRO.
• Có thể sử dụng cùng một khóa trên một số thiết bị!
• Đối với các vấn đề tải xuống và hỗ trợ: đọc bên dưới.

Các tính năng PRO đã thêm:
[✔] Nhiều bản sao lưu cho mỗi ứng dụng
[✔] Khôi phục hàng loạt 0 lần nhấp
[✔] Sao lưu / khôi phục SMS, MMS, cuộc gọi, dấu trang, Wi-Fi AP dưới dạng XML
[✔] Hỗ trợ nhiều người dùng cho một số ứng dụng! (ví dụ: trò chơi)
[✔] Xác minh hàng loạt
[✔] Sao lưu ứng dụng mà không đóng chúng!
[✔] Tạo update.zip của riêng bạn chứa ứng dụng + dữ liệu!
[✔] Khôi phục các ứng dụng + dữ liệu riêng lẻ từ các bản sao lưu ADB không root!
[✔] Khôi phục các ứng dụng + dữ liệu riêng lẻ từ bản sao lưu CWM!
[✔] Khôi phục các ứng dụng + dữ liệu riêng lẻ từ bản sao lưu TWRP!
[✔] Hypershell tốc độ
[✔] Di chuyển dữ liệu hệ thống qua các ROM khác nhau
[✔] Market Doctor (gửi lại ứng dụng cho Market)
[✔] Tính năng "Phá hủy tất cả các liên kết thị trường"
[✔] Tủ đông ứng dụng (bao gồm hỗ trợ hàng loạt)
[✔] Trình quản lý "cập nhật tự động" thị trường
[✔] Chuyển đổi ứng dụng người dùng <=> ứng dụng hệ thống
[✔] Mã hóa
[✔] Lịch trình không giới hạn
[✔] Đồng bộ hóa đến / từ Dropbox (thủ công / theo lịch trình)
[✔] Đồng bộ hóa đến / từ Hộp (thủ công / theo lịch)
[✔] Đồng bộ hóa đến / từ Google Drive (thủ công / theo lịch trình)
[✔] TB Web Server: tải xuống / tải lên bản sao lưu của bạn dưới dạng một ZIP trên máy tính của bạn
[✔] Tải / Lưu bộ lọc và sử dụng nó trong Widgets / Lịch
[✔] Thay đổi ID Android của thiết bị, khôi phục thiết bị từ bản sao lưu hoặc sau khi khôi phục cài đặt gốc
[✔] Bảo vệ sao lưu chống xóa
[✔] Gửi bản sao lưu (tới e-mail / đám mây) và nhập nó trong 1 cú nhấp chuột
[✔] Sao lưu → Xác minh → Hủy cài đặt ứng dụng trong một lần
[✔] Đóng băng / rã đông / khởi chạy ứng dụng chỉ bằng một cú nhấp chuột
[✔] CSV xuất bất kỳ ứng dụng DB nào (e-mail hoặc Google Docs)
[✔] Thương hiệu ứng dụng với tên của bạn
[✔] Bloatware Melter (thử nghiệm)
[✔] Chuyển đổi dữ liệu ứng dụng sang / từ định dạng WAL DB nhanh hơn
[✔] Và hơn thế nữa!

Thêm bộ nhớ:
[✔] Trình dọn dẹp bộ nhớ cache Dalvik
[✔] Tích hợp cập nhật ứng dụng hệ thống vào ROM
[✔] Di chuyển ứng dụng vào ROM
[✔] Tích hợp các yếu tố hệ thống bộ nhớ cache Dalvik vào ROM

Báo chí nói gì:
"Ứng dụng cần thiết nhất cho Android" - Tech'n'Life
"KHÔNG thể so sánh với cái này" - Đánh giá thị trường Android
"Ứng dụng sao lưu tốt nhất cho Android" - Lifehacker
"Sao lưu dự phòng tốt nhất trên thị trường" - Hoàn toàn là Android
"Đây là một ứng dụng sao lưu bắt buộc" - Droid Ninja

Hỗ trợ & Nâng cấp:
• Tất cả các nâng cấp là MIỄN PHÍ.
• Nếu Market không tải xuống khóa PRO của bạn: mặc dù ủy quyền thẻ tín dụng * thường * xảy ra ngay lập tức, trong những trường hợp hiếm hoi, có thể cần đến vài giờ để hoàn tất. Hãy thử phiên bản Web của Play Store. Nếu sự cố vẫn còn, hãy đăng nhập tại checkout.google.com để hủy đơn hàng của bạn và thử lại.
• Nếu khóa PRO của bạn không hoạt động (ví dụ: đã cài đặt trước khi mua xong), vui lòng hủy cài đặt và sau đó cài đặt lại từ phiên bản Web của Play Store.
• Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ khoản phí chuyển đổi tiền tệ nào được tính bởi các tổ chức phát hành thẻ tín dụng.
• Để được hỗ trợ, vui lòng xem Cơ sở Kiến thức tại http://titaniumtrack.com/kb và sau đó gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ bên dưới.

Đây là video demo TB Pro cũ hơn:
http://youtube.com/watch?v=vuvDTS9RDrM&hd=1

Cảm ơn bạn đã hỗ trợ công việc của chúng tôi!

Xem thêm

Người dùng đánh giá cho Titanium Backup PRO Key ★ root needed

3.87
428
5
197
4
55
3
136
2
3
1
37

Đánh giá Titanium Backup PRO Key ★ root needed

Ngôn ngữ
Không có đánh giá nào trên Titanium Backup PRO Key ★ root needed, hãy là người đầu tiên!

Cờ Titanium Backup PRO Key ★ root needed

Cờ trusted
Hoạt động tốt 0
Cờ needs licence
Cần giấy phép 2
Cờ fake
Ứng dụng giả mạo 0
Cờ virus
Virus 0
Ảnh đại diện cửa hàng mine t999
Cửa hàng mine-t999 1.37k 397.48k

Thông tin APK về Titanium Backup PRO Key ★ root needed

Phiên bản APK 1.3.1
Khả năng tương thích Android 1.5+ (Cupcake)
Lập trình viên Titanium Track


Tải về Titanium Backup PRO Key ★ root needed APK
Tải về